Vuokrausehdot

Vuokraaja on vastuussa ajoneuvosta, eikä vuokrattua ajoneuvoa saa luovuttaa muille ilman vuokranantajan lupaa. Saat varauskoneesta valittua halutessasi lisäkuljettajan autolle. Ajoneuvoa tulee käyttää vastuullisesti ja huolellisesti.

Vuokrattu ajoneuvo tulee palauttaa sovittuna ajankohtana samassa kunnossa kuin se oli vuokraushetkellä. Vuokratessa tulleet sotkut tulee siivota mahdollisimman hyvin. Tavanomainen likaantuminen ei haittaa eikä vuokraajan tarvitse pestä autoa käytön jälkeen.
Ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan aina tankki täytenä. Muista siis käydä tankilla vuokrauksen lopuksi.

Vuokraamista ei tarvitse jännittää. Esimerkiksi vaikka autoa kolhaisisikin, niin se ei ole maailmanloppu. Hoidetaan vakuutuksilla kuntoon. 🙂

Huomioithan: Jos autoa ei ole tankattu täyteen, laskutetaan 30 € tankkauslisä + puuttuvan Dieselin määrän hinta.

Avaimet tulee palauttaa varatessa mainittuun paikkaan.

Kalustossa on voimassa oleva täyskaskovakuutus, joka korvaa vauriot vahinkotapauksissa.

  • Pakettiauton vahinkotapauksissa vuokraajan omavastuu on 1900 €, joka on mahdollista pienentää 300 euroon pienellä 19,90€/vrk lisämaksulla.

Vuokraehdot

1. Ajoneuvon käyttö

a) Ajoneuvoa on käytettävä vastuullisesti ja huolellisesti samaan tapaan kuin ajoneuvo olisi oma. Ajoneuvon käsittelyssä ja ajossa on toimittava niin, kuin huolellisen autonkäyttäjän voidaan olettaa käyttävän ajoneuvoa. Ollessaan epätietoinen jostain seikasta, asiakkaan on selvitettävä asia auton käyttöohjeista tai pyydettävä vuokraajalta lisätietoja ajoneuvon käytöstä. Ajoneuvon käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta sen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

Ajoneuvoa tulee käyttää sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa eli ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen.

b) Ajoneuvon vuokrannut asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon vain varausvaiheessa ilmoitetulle lisäkuljettajalle. Asiakkaalla ja lisäkuljettajalla on molemmilla oltava voimassa oleva ajokortti.

c) Asiakas vuokraa yhteiskäytössä olevan ajoneuvon eikä vuokraamon edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa ajoneuvon.

Tästä syystä asiakkaan tulee valokuvata vuokraamansa ajoneuvo kattavasti jokaisesta kulmasta noutohetkellä, säilyttämään valokuvat kahden viikon ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja toimittamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa. Kuvien toimittamatta jättämisestä seuraa 100 euron suuruinen sakkomaksu. Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle ennen auton käyttöönottoa vaurioista, joita ei ole merkitty auton poikkeamalistaan. Asiakkaan on pidettävä huoli, että ajoneuvon tulee olla normaalisti käytettävissä seuraavan vuokrauksen alkaessa sallitulla pysäköintipaikalla, ilman että vuokraamon edustaja erikseen tarkistaa ajoneuvon kunnon.

d) Ajoneuvon käyttäminen hinaukseen, maastoajoon, kilpailuihin tai siihen rinnastettavaan toimintaan, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella tai muuhun normaalista käytöstä poikkeavaan on kielletty.

e) Tupakointi ajoneuvoissa on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa siivouskustannusten veloittamiseen asiakkaalta. Tupakoinnin osalta kiinteä sakkomaksu on 300 euroa ja auto otsonoidaan sekä puhdistetaan perusteellisesti sen jälkeen. Lemmikin kuljettaminen ilman lupaa on kiellettyä. Lemmikin kuljettaminen on mahdollista ilmoittamalla siitä varausvaiheessa, jolloin lemmikistä peritään sovittu lisämaksu. Vuokraamo suojaa tällöin istuimet lemmikkiä varten ja puhdistaa auton jälkikäteen.

f) Ajoneuvo on aina lukittava sen jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi. Vuokrauksen aikana ovet on avattava ja lukittava normaalisti ajoneuvon avaimilla. Vuokrauksen lopuksi auto on lukittava puhelimella ohjeistetulla tavalla.

g) Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamolta saatua kirjallista lupaa. Auton vieminen ulkomaille on mahdollista erillisen maastavientiluvan avulla. Ajoneuvon vienti Venäjälle on aina kielletty.

2. Vastuu ajoneuvosta vuokra-aikana

a) Asiakkaalla on ajoneuvosta vastuu vuokra-aikana. Asiakas on velvollinen palauttamaan auton ja sen varusteet vastaavassa kunnossa kuin missä ne olivat noutohetkellä. Vaaranvastuu autosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy auton palauttamiseen vuokrauksen lopuksi. Asiakkaan vaaranvastuu koskee myös luonnonilmiöistä aiheutuvia vahinkoja sekä kolmansien osapuolten aiheuttamia vahinkoja. Asiakas on velvollinen toimittamaan vuokraamolle vahinkoilmoituksen kolmannen osapuolen aiheuttamasta vauriosta ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi parkkipaikalla tapahtunut kolhaisu. Vaaranvastuu koskee ajoneuvoa ja sen varusteita. Näitä ovat muun muassa alusta, renkaat, vanteet, pölykapselit, tuulilasi, ikkunat, antennit, nokkakärryt sekä muut vastaavat ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet.

b) Vahinkotapauksissa asiakas on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan vuokra-aikana kadonneet tai vahingoittuneet osat ja varusteet sekä ajoneuvolle sattuneet vahingot korjausarviolaskelman mukaisesti.
Vahinkojen ollessa seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä lainvastaiseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta tai jos asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja (esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt), vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen taloudellisen vahingon kokonaisuudessaan.

Vakuutukset eivät kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat vahingot, lumivahingot lumen tai jään pudotessa ajoneuvon päälle sen seistessä vaara-alueella (esim. lumen pudotus katolta), väärän polttoaineen käyttäminen, moottoriöljyn, jäähdytinnesteen lisäämättä jättäminen, pakkaskestävyydeltään vääränlaisen tuulilasinpesunesteen käyttö, ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ylikuormaus, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.

c) Asiakkaan omavastuun pienennys. Vuokraamo tarjoaa varausvaiheessa erillisellä maksulla asiakkaalle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen.

d) Asiakkaan vapautuminen korvausvastuusta. Asiakkaalla ei ole korvausvastuuta vaurioista, joista vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vahingonaiheuttajalta. Esimerkiksi vastapuolen vakuutusyhtiöltä.

e) Ajoneuvon likaantuminen. Asiakkaan vastuulla on siivota tai korvata siivouskulut tavanomaista suuremmista likaantumisista, pyyhkiä tahrat ja kerätä irtoroskat autoa palautettaessa. Vuokraamo on oikeutettu perimään edellä mainittujen toimenpiteiden laiminlyömisestä aiheutuneet siivouskulut.

Pakettiautojen tavaratiloissa ei saa kuljettaa sotkevia tavaroita, kuten öljyisiä astioita, joista jää tahroja tai hajuhaittoja. Tavaratilat on puhdistettava sinne kulkeutuneista roskista ja murusista.

f) Vastuu avainten katoamisesta. Asiakkaan kadottaessa auton avaimen on hän velvollinen korvaamaan vuokraamolle avainten katoamisen hoitamisesta aiheutuvat kulut, sisältäen mm. mahdolliset siirtokulut, seisontapäivät, lukkojen ja avainten uusimisesta aiheutuvat kulut.

Vastuu varkaustapauksista avainten jäädessä kadoksiin: Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi, on hänen palautettava ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli avaimet ovat kadoksissa eikä niitä palauteta, on asiakas velvollinen korvaamaan ajoneuvon ja sen varusteet täydestä arvosta.

g) Lisäturvat. Varaamisen yhteydessä tai ennen varauksensa alkamista on mahdollista ostaa lisämaksullinen turvia, jotka poistavat korvausvastuun erityyppisissä vahinkotapauksissa.

Rengasturva korvaa renkaan puhkeamisesta aiheutuneet suorat kustannukset, kuten renkaan paikkaamisen tai uusimisen ja mahdollisen hinauspalvelun. Rengasturva ei korvaa vajaalla renkaalla ajamisesta aiheutuneita lisävaurioita tai puhkeamisen aiheuttamia epäsuoria kustannuksia eikä ajoneuvolle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja.

Tuulilasiturva poistaa asiakkaan omavastuun kiveniskemätapauksissa tai tuulilasin haljettua.

3. Ajoneuvon varaus ja maksaminen

a) Ajoneuvon vuokra maksetaan ja vuokrasopimus allekirjoitetaan sähköisesti varauspalvelun kautta ennen ajoneuvon noutoa.

b) Ajoneuvon vuokraus edellyttää luottotietojen tarkistamista, johon vuokraaja antaa suostumuksensa varauksen tekemällä. Vuokraajan luottotietojen on oltava kunnossa ehtona vuokrauksen aloittamiselle.

c) Vuokravaraus on sitova. Varaus on mahdollista perua kuluitta vähintään 3 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua. Tämän jälkeen tehdyistä perumisista laskutetaan 50 % vuokrauksen hinnasta perumiskuluna.

4. Vuokraamon toiminta

a) Vuokraamo huolehtii, että ajoneuvo on asiakkaan noudettavissa tieliikennekelpoisena sovittuna aikana. Tarvittaessa vuokraamo antaa asiakkaalle opastusta auton käytöstä.

b) Mikäli ajoneuvon nouto viivästyy vuokraamosta johtuvasta syystä eikä asiakasta ole tiedotettu riittävästi etukäteen, voi asiakas pyytää hinnanalennusta tai purkaa sopimuksen, jollei korvaavaa autoa saada toimitettua. Alennuksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.

c) Korvausvelvollisuutta ei ole välillisistä vahingoista.

5. Ajoneuvon seuranta, tankkaaminen ja huolenpito

a) Ajoneuvon nouto- ja palautuspaikoilla on pääsääntöisesti kameravalvonta. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla etäseurantalaitteella.

Laitteen avulla seurataan ajoneuvon sijaintia, käyttöä, matkamittarilukemia ja polttoainetankin tilavuutta sekä lähtö- ja palautusaikoja vuokra-aikana ja sen jälkeen.

b) Ajoneuvot vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna.

c) Vuokraajalla on velvollisuus korvata vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneet vahingot. Varmista aina ennen tankkausta, että ajatko diesel- vai bensiiniautolla. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton tavanomaisista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Tankkaamattomana palautetusta autosta vuokraamo perii vuokraajalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä tankkauslisän 30 €. Lasinpesunesteen loppuessa pesunestesäiliöön on lisättävä pakkaskestävyydeltään -30°C pesunestettä.

d) Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta polttoaineen tai akun varauksen loppumisesta aiheutuneet hinaus- tai muut kustannukset, mikäli polttoaineen tai akun varauksen loppuminen on johtunut asiakkaan omasta huolimattomuudesta. Mikäli asiakas ei ole toiminut huolimattomasti, ei korvausvelvollisuutta ole. Asiakkaan on huolehdittava, ettei autossa päälle jätetyt valot tai muut laitteet (esimerkiksi 12V-liitäntään kytketty kylmälaukku) tyhjennä akkua.
Vuokraamo pystyy kuitenkin pääsääntöisesti tarjoamaan Oulussa esimerkiksi apuvirtaa kustannuksitta.

6. Virhe- ja vahinkotapaukset

a) Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä viasta, sattuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaustapauksissa asiakkaan on oltava heti varkauden huomattuaan yhteydessä yleiseen hätänumeroon. Varkaudesta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Asiakkaan laiminlyödessä ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
Asiakas ei saa korjata tai korjauttaa autoon ilmestyneitä vikoja ilman erillistä kirjallista lupaa.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakas on velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä vuokraamolle. Asiakkaan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus sekä poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, mikäli syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko.

c) Asiakas ei saa tilata hinausta, ulkopuolista tiepalvelua, käyttää maksullisia kulkuvälineitä tai vaatia vuokraamolta korvauksia matkansa aloittamiseksi tai jatkamiseksi ilman vuokraamon etukäteen antamaa suostumusta.

d) Jos autoon ilmestyy vuokra-aikana tekninen vika, vuokraamo vastaa vian korjaamisesta. Pääsääntöisesti vuokraamo toimittaa tällaisessa tilanteessa asiakkaalle korvaavan ajoneuvon, jotta vuokraus voi jatkua esteittä. Mikäli vikaa ei voida korjata tai korvaavaa ajoneuvoa ei saada toimitettua, on ostajalla oikeus hinnanalennukseen, joka kattaa korkeimmillaan vuokrahinnan. Välilliset vahingot eivät ole korvattavia.

7. Ajoneuvon palautus

a) Ajoneuvo on palautettava viimeistään sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Mahdollisista muutoksista palautusaikaan on sovittava aina vuokraamon kanssa etukäteen.
Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon ja tulevien uusien varausten puolesta, veloitus määräytyy tapauskohtaisesti varauskoneen tai tarjouksen mukaan. Lähtökohtaisesti varausta voidaan tällöin aina jatkaa, mikäli se on mahdollista.

b) Mikäli ajoneuvo palautetaan myöhässä ilman, että siitä on etukäteen sovittu vuokraamon kanssa, on vuokraamolla oikeus veloittaa sakkomaksuna 40 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Vuokraamo ilmoittaa kaikki palauttamatta jääneet ajoneuvot poliisille.

c) Asiakas on vastuussa ajoneuvolle palauttamisen jälkeen syntyneistä seuraamusmaksuista, kuten virheellisestä pysäköinnistä aiheutuneista maksuista, jos auto on pysäköity kielletylle paikalle. Kaskovahinkojen osalta asiakkaan vastuu rajoittuu palauttamishetkellä otettujen valokuvien osoittamaan tilanteeseen.

d) Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ohjeistuksen mukaisesti liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle, jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus.

e) Jos vuokraaja laiminlyö yllä ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

8. Sopimuksen purkautuminen

a) Hylätty luottotietohaku johtaa aina sopimuksen purkautumiseen. Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus näissä tapauksissa siitä huolimatta, että asiakas olisi jo saanut hyväksytyn varausvahvistuksen.

b) Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus myös, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen asiakas on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamon osoittamaan paikkaan.

c) Mikäli asiakas antaa vuokraamolle virheellisiä henkilötietoja tai yrittää saada ajoneuvon haltuunsa ilman vuokraamon hyväksyntää, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan sille mahdollisesti suoritettuja maksuja. Kaikista väärinkäyttötapauksista ja niiden yrityksistä vuokraamo tekee rikosilmoituksen.

9. Muut ehdot

a) Asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajokortti ja ajo-oikeus, joka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa. Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias. Asiakas on vastuussa siitä, että mahdollinen lisäkuljettaja on vähintään 18-vuotias ja tällä on voimassa oleva ajokortti ja ajo-oikeus, joka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa. Kaikki pakettiautot ovat vuokrattavissa tavallisessa henkilöauton ajokortilla ellei toisin erikseen mainita. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon vuokrausehdoista myös lisäkuljettajalle. Vuokrauksen tehnyt asiakas on aina itse ajoneuvon haltija, vaaranvastuussa ajoneuvosta sekä ajoneuvon käyttöön liittyvistä vahingoista, riippumatta siitä, kuka ajoneuvoa ajaa.

b) Asiakkaan on pyydettäessä todistettava ajo-oikeutensa vuokraamolle esittämällä ajokortti vuokraamon edustajalle nähtäväksi tai toimittamalla kuva omasta ajokortistaan. Asiakas on velvollinen tunnistautumaan sähköisesti varauskalenterin tunnistautumispalvelun kautta. Tunnistuspalvelun välittämää henkilötunnusta verrataan asiakkaan antamiin tietoihin ja toimitettuun ajokorttikuvaan ajo-oikeuden varmistamiseksi. Mikäli tunnistautumispalvelussa on toimintahäiriö tai asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, asiakas on velvollinen toimittamaan vuokraamolle kasvokuvan itsestään ajo-oikeuden todistamisen yhteydessä. Tunnistautumisen laiminlyönti tai ajo-oikeuden osoittamatta jättäminen tulkitaan vuokrausehtojen rikkomiseksi, mikä johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen välittömästi päättyväksi. Tällöin vuokraamolla on oikeus pidättää korvauksena vuokrauksesta maksettu varausmaksu.

c) Vuokraamolla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama auto vastaavaan tai suurempaan automalliin ennen varauksen alkua.

 

NopsaRent vuokraehdot voimassa 1.12.2023 alkaen toistaiseksi.